DHBK

Đại học Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"

28/08/2021 04:55

Ngày 26/8/2021, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ký ban hành Công văn số 2949/ĐHĐN-VP về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, ứng phó với dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo, năm học 2021-2022, ĐHĐN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu "nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo phát triển bền vững"; lấy "thực chất" làm phương châm hành động trong mọi mặt hoạt động của các trường, đơn vị.


ĐHĐN nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Giám đốc ĐHĐN yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Đào tạo, khảo thí; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác quốc tế; Cơ sở vật chất; Kế hoạch tài chính; Thi đua, khen thưởng; Thanh tra, pháp chế; Công tác học sinh, sinh viên; Phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể để thực hiện dân chủ cở sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn ĐHĐN; Đổi mới quản trị ĐH, chuyển đổi số và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, học hiệu, gắn kết và phục vụ cộng đồng…

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, Giám đốc ĐHĐN yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động và quyết liệt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học.

Xem Công văn số 2949/ĐHĐN-VP kèm theo

Tin Văn phòng ĐHĐN và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN