DHBK

Chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết trình độ Cao đẳng, Đại học

03/10/2012 02:40

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết.

 

Thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012

Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số trường không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết, Bộ GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường:

1. Thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông và liên kết (Quyết định số 06/2008/QĐ ngày 13/02/2008QĐ-BGDĐT, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); chú trọng tới các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Không tổ chức liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường.

3. Các trường đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên cao đẳng và đại học phải có quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường . Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong đào tạo liên thông, liên kết.

Xem Công văn tại đây.