Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Hành chính

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

Trưởng phòng:

PGS. TS. Lê Minh Đức

Email: lmduc@dut.udn.vn

DĐ: 0905 858 715

ĐT: 3841298

- Quản lý hoạt động chung của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác: Tổ chức, cán bộ, kế hoạch, chiến lược.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về triển khai công tác báo cáo định kỳ, đột xuất.

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hoa

Email: nthoa@dut.udn.vn

DĐ: 0905 342 655

ĐT: 3842308

- Quản lý thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

- Quản lý giảng đường: hoạt động, vệ sinh; Vệ sinh môi trường

- Triển khai công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ và đánh giá lĩnh vực công tác của nhà trường theo yêu cầu.

- Theo dõi hoạt động một số dịch vụ của nhà trường.

- Công tác hiếu, hỷ theo chế độ cho CBVC.

- Phụ trách Tổ Y tế - Môi trường

Phó Trưởng phòng:

ThS. Hoàng Minh Công

Email: hmcong@dut.udn.vn

DĐ: 0905 136 627

ĐT: 3842145

- Phụ trách công tác An ninh trật tự, quản lý đội vệ sỹ; tổ Bảo vệ;

- Tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy định, nội quy… liên quan ANTT trong trường, kỷ luật lao động.

- Triển khai công tác toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Dân quân tự vệ; làm việc với công an địa phương về đảm bảo an ninh trật tự.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án phòng chống hỏa hoạn, thiên tai.

- Triển khai phân công chuẩn bị lễ, hội, sự kiện; quản lý việc treo băng rôn, khẩu hiệu, ...

Phó Trưởng phòng:

CN. Trần Diễm Thi

Email: tdthi@dut.udn.vn

DĐ: 0905 028 629

ĐT: 3842308

- Soạn thảo các loại công văn, quyết định để trình Ban Giám hiệu:

+ Nhân sự: bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động; cử viên chức đi học, bồi dưỡng chuyên môn, đi công tác trong và ngoài nước dưới 90 ngày;   

+ Các chế độ: Công nhận hết thời gian tập sự; phụ cấp thâm niên nhà giáo; lương; phúc lợi; tính phụ cấp quản lý, trách nhiệm hàng quý; phụ cấp ưu đãi;...

- Làm việc với cơ quan BHXH để giải quyết các vấn đề liên quan;

- Công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật CBVC:

+ Tổng hợp hồ sơ chuẩn bị công tác xét TĐ-KT cho Hội đồng Trường và hoàn thiện nộp lên Hội đồng cấp trên; Tham gia viết Báo cáo thành tích của Nhà trường;

+ Chuẩn bị hồ sơ, văn bản phục vụ Hội đồng xét kỷ luật CBVC.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Trường.

- Thư ký các cuộc họp giao ban công tác của Trường;

- Đặt báo cho Ban Giám hiệu, các đơn vị.

CÁC TỔ TRỰC THUỘC

a. Tổ văn phòng

b. Tổ y tế - môi trường

c. Tổ bảo vệ


CÁC THÔNG TIN KHÁC