Tổ chức nhân sự

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Email: pvtuan@dut.udn.vn

DĐ: 01222278159

 - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường mục tiêu và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường bao gồm: công tác tự đánh giá, kiểm định trường, kiểm định chương trình, công tác Khảo thí, quy trình ISO.

- Xây dựng và định hướng chiến lược phát triển phòng KT&ĐBCLGD và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

- Xây dựng hệ thống văn bản về chính sách đảm bảo chất lượng.

- Quản lý tổ chức, nhân sự, phỏng vấn sơ tuyển nhân sự cho phòng.

- Lập kế hoạch công tác, kiểm tra, đánh giá, báo cáo các hoạt động Khảo thí và ĐBCLGD của Trường.

- Thiết lập và hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức có liên quan trong nước và quốc tế.

- Quản lý hoạt động chung của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác: Tổ chức, cán bộ, kế hoạch, chiến lược.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về triển khai công tác báo cáo định kỳ, đột xuất.

Phó Trưởng phòng:

PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Email: nctu@dut.udn.vn

DĐ: 0914179882

 - Điều hành công tác đảm bảo chất lượng acheter viagra giáo dục.

- Phối hợp quản lý công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và chuẩn bị hồ sơ kiểm định

- Điều hành việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan: xây dựng quy trình; phối hợp để xây dựng công cụ; lưu trữ dữ liệu và xử lý; báo cáo kết quả.

- Tham gia công tác xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình  đào tạo.

- Tham gia xây dựng quy chế vận hành của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các đơn vị.

- Lập các báo cáo tổng hợp.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc liên quan công tác KT&ĐBCLGD.

- Quản lý tài sản, tổ chức công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ dữ liệu của phòng.

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thanh Nam

Email: thanhnam@dut.udn.vn

DĐ: 0913473079

- Quản lý, điều hành công tác thi cuối học kỳ.

- Quản lý, điều hành việc xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi.

- Điều hàng và thực hiện việc thi chung, trộn danh sách sinh viên, rọc phách.

- Điều hành và triển khai thi tiếng Anh đầu vào và chuẩn tiếng Anh đầu ra.

- Phối hợp với phòng Đào tạo soạn thảo các quy định liên quan đến công tác khảo thí, tổ chức thi, nhập điểm, ngân hàng đề thi.

- Trực tiếp đôn đốc các chuyên viên đảm bảo đúng tiến độ công tác.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc liên quan công tác Khảo thí.

- Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm achat cialis original định và ISO.

- Phụ trách công tác tổ chức, tổng kết, thi đua, tài chính, đối ngoại của phòng.

- Phụ trác công tác An ninh trật tự, quản lý đội vệ sỹ; tổ Bảo vệ;