DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - Điện thoại: 0236.3841.293 - Email: k.spkt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN ĐỨC SỸ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 627 917
Email: ndsy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT

1

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131
Email: nvthien@dut.udn.vn

 

2

VÕ THANH HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.887.931
Email: thanhhoangs87@gmail.com

 

3

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email: npthuong@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.565.199
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

5

TRỊNH XUÂN LONG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0163.531.0236
Email: txlong@dut.udn.vn

 

6

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.93
Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email: thphong@dut.udn.vn

 

7

PHẠM NGỌC QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.430.090
Email: pnquang@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email: nvquyen@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

10

LÊ VIẾT THÀNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.318
Điện thoại DĐ: 0982.145.011
Email: lvthanh@dut.udn.vn

 

11

HUỲNH VINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.334.488
Email: hvinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT

1

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.313
Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email: dtho@dut.udn.vn

 

2

PHẠM ÁI
KS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3655.265
Điện thoại DĐ: 0903.595.406
Email: pai@dut.udn.vn

 

3

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ĐỘ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.739
Điện thoại DĐ: 0905.060.099
Email: ndo@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN CÔNG HÀNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.294.901
Email: nchanh@ud.edu.vn

 

6

NGUYỄN ĐỨC SỸ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 627 917
Email: ndsy@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN NGỌC TÂN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0938.707.290
Email: nntan@dut.udn.vn

 

8

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3646.663
Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email: htrangm@yahoo.com

 

9

PHAN TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3655.278
Điện thoại DĐ: 0905.293.482
Email: ptuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

1

BÙI MINH HIỂN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trưởng Bộ môn Bộ môn Nguyên lý - Chi tiết máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.268.297
Email: bmhien@dut.udn.vn

 

2

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trợ lý CT - Trưởng CN Sản xuất tự động Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

3

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email: vthanh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN YẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.038.888
Email: nvyen@ac.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (SPKT)

1

NGUYỄN XUÂN HÙNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.899
Điện thoại DĐ: 0913.476.885
Email: nxhung@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (SPKT)

THỈNH GIẢNG (SPKT)

1

LÊ VĂN LƯỢC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3834.074
Điện thoại DĐ: 0913.412.231
Email: lvluoc@dut.udn.vn

 

2

PHẠM PHÚ LÝ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3641.999
Điện thoại DĐ: 0913.410.345

 

3

NGUYỄN TƯỜNG QUY
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3886.944
Điện thoại DĐ: 0903.578.614
Email: ntquy@dut.udn.vn

 

4

TRẦN KIM THÀNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.048.804

 

5

NGUYỄN DANH TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3612.118
Điện thoại DĐ: 0913.401.175
Email: ndtuong@dut.udn.vn